PROBLÉMÁK, SEGÍTSÉGKÉRÉS

5.1. Be kell-e jelenteni a szerződéstérintő változásokat?
(személyi adatok, jövedelmi viszony változása stb.) Törvényi kötelezettségünknek eleget téve felhívjuk lízingbevevőink figyelmét, hogy ha a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény alapján végrehajtott azonosítás során megadott adatokban a lízingszerződés, illet?leg a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt változás következik be, a lízingbevevő köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a lízingbeadót értesíteni.

5.2. Ellenőrizheti-e a lízingtársaság, hogy a lízingbe vevő kötelezettségeit betartja az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan?
A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából a lízingbevevő köteles a lízingbeadó megbízottjának az ingatlan megtekintésére és állapotának ellenőrzésére előzetes bejelentés alapján méltányos időpontban lehetőséget biztosítani. Probléma, vagy szerződésszegés esetén lízingbeadó további intézkedésekre jogosult. Lízingszerződés megkötésének és végrehajtásának és esetleges módosításának költségeit mindig a lízingbevevő viseli. Lízingbeadó jogosult e költségeket a lízingbevevőnek megelőlegezni, és azokat a lízingbevevőnek továbbszámlázni.

5.3. Társasházak esetében ki képviseli a tulajdonost a közgyűlésen és egyéb ügyekben?
Társasházi ügyekben a Lízingbevevő képviseli a tulajdonos érdekeit. Erre vonatkozó általános felhatalmazást a lízingszerződés aláírásakor megkapja. Iratminta itt letölthető.

5.4. Mi a teendő káresemény esetén?
Káresemény bekövetkezése esetén a lízingbevevő köteles a biztosítót, valamint az egyéb szerveket, így különösen a rendőrséget, tűzoltóságot haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben megjelölt határidőn belül értesíteni a káreseményről. A biztosítóval folytatott kárrendezési eljárás során a lízingbevevő a lízingbeadó meghatalmazottjaként jár el, és tájékoztatási kötelezettség terheli a lízingbeadó felé a biztosítóval folytatott tárgyalásról. Lízingebadó döntése alapján a biztosítóval szemben maga is eljárhat, vagy a Lízingbeadó által folytatott eljárásban bármikor beavatkozhat.

5.5. Ki gondoskodik az ingatlan használatáról?
Az ingatlan kizárólag rendeltetésszerűen, a lízingszerződésben megjelölt megnevezésének megfelelően használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak külön megállapodás esetén lehetséges. Tilos a lízingbevevő ingatlan feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezése, így különösen az ingatlan elzálogosítása, eladása, vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése és az ingatlan átalakítása a lízingbeadó előzetes írásos beleegyezése nélkül. Az ingatlan visszaadásáig a lízingbevevő köteles az ingatlant gondosan és szakszerűen kezelni, javítását és karbantartását megfelelően elvégezni, elvégeztetni, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotról gondoskodni.

5.6. Kinek kell jelenteni az ingatlan használatából eredő változtatási kérelmet?
Lízingbevevő köteles a lakás használatával, birtoklásával, fenntartásával, javításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget viselni. Az ingatlan átalakítása, átépítése kizárólag a lízingbeadó írásos beleegyezése mellett lehetséges. Az átalakítások (beépített dolgok) a lízingszerződés lejáratakor kártalanítási igény nélkül a lízingbeadó tulajdonába kerülnek, amennyiben a lízingbeadó nem követeli az eredeti állapot helyreállítását. Lízingbevevő felel bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásért, megrongálódásért, megsemmisülésért, illetőleg a lakás használója által okozott minden kárért és balesetért. Lízingbevevő így felel különösen az ingatlan nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az engedményezett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő, továbbá a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, valamint azokért a károkért, amelyek viselésére senki nem kötelezhető.