KONDÍCIÓK-KAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

4.1. Mi a minimális finanszírozási összeg?
Társaságunk jelenlegi finanszírozási politikája szerint a minimális forgalmi érték 10.000.000,- forint, a minimális finanszírozási összeg 6.000.000,- forint.

4.2. Mikor kell az első lízingdíjat kifizetni?
Lízingbevevő a lízingszerződés hatálybalépésének napjától kezdődően köteles a lízingdíjat fizetni. Lízingbevevő visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a szerződésben, hogy a lízingszerződés időtartama alatt minden körülmények között kifizeti a lízingszerződésben kikötött lízingdíjat (azok tőke- és kamatrészét), továbbá az egyéb jogcímen megállapodott összegeket és lízingbeadó által rá továbbterhelt, igazolt költségeket. A lízingbevevő fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ingatlant bármilyen – akár a lízingbeadónak felróható – okból nem használja, vagy nem használhatja. A szerződéskötéskor fizetendő díjtétel (ez az önerő) és az egyéb egyszeri költségek (pl. szerződés kötési díj) megfizetése a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg esedékesek.

4.3. Fizetési mód választható-e?
A lízingdíjak fizetése átutalással történik. Társaságunk jogosult csoportos beszedési megbízással a tényleges összeget teljesítetni, ezzel megkönnyítjük ügyfeleinknek az ügyintézést, és a késedelmes fizetés is elkerülhet?vé válik.

4.4. Milyen devizában folyósítják a finanszírozási összeget?
A lízingszerződések HUF, EUR és CHF – bázison is megköthetőek. Az Ön döntése, hogy melyik devizanemet tartja kedvezőbbnek hosszú távú terveinek megvalósításhoz. A futamidő alatt lehetővé tesszük, hogy egyszeri alkalommal a szerződés devizanemét megváltoztassa. Fizetési kötelezettsége – az Ön választás alapján – szintén a nevezett devizákban történhet.

4.5. Mennyi a minimális önerő mértéke?
A minimális önerő 0% , abban az esetben, ha az ügylet biztosítéki struktúrája elegendő fedezetet biztosít.

4.6. Kinek a javára kell befizetni az önerőt?
Az adásvételi szerződés alapján a lízingbeadó társaság a teljes vételárat megfizeti az eladónak, ezért a finanszírozáshoz kapcsolódó önerőt a lízingbeadó által megadott számlára kell teljesíteni.Abban az esetben, ha az ügyfél előleget vagy foglalót fizetett az adott ingatlanra, abban az esetben az előleg vagy foglaló a lízingszerződésben mint megfizetett önerőt kerül elszámolásra.

4.7. Milyen egyéb díjakat kell a bírálat folyamán megfizetni?
Értékbecslési díj ,lízingbírálati díj, szakértő esetleges igénybevétele esetén szakértői díj, tulajdoni lapok költségei.Pozitív bírálat után közjegyzői díj, szerződéskötéskor szerződéskötési díj kerül előírásra. A futamidő alatt szerződés-módosítási díj, kezelési költség, konverziós díj kerülhet felszámításra az Üzletszabályzat rendelkezései szerint.

4.8. Milyen egyéb díjakat tartalmaz a Teljes Hiteldíj Mutató (THM)?
Az egyes finanszírozási konstrukciókat, így a lízingkonstrukciókat csak az úgynevezett belső megtérülési ráta kiszámításával lehet precízen összehasonlítani. A belső megtérülés kiszámítása a fogyasztók számára általában nagy nehézséget jelent, ezért a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény – a fogyasztók védelmében – szabályozta az összehasonlító mutató kiszámításának módját. A 41/1997. (III.5.) számú kormányrendelet rögzíti, hogy a pénzügyi intézményeknek egységes számítási módszer alapján kell közzétenniük a hiteltermékeik teljes éves hiteldíj mutatóit (THM). „A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az Ügyfél által visszafizetend? tőke és hiteldíj egyenlő az Ügyfél által a folyósításkor a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel* csökkentett hitelösszeggel.” Ezt a mutatót használjuk lízingtermékeik -mérőszámaként? is. THM számítási képlet, amennyiben a lízingösszeg folyósítása egy részletben történik:   

            M
   H=   {Ak/(1+i)tk}
            K=l

H= lízing összege csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel,
Ak= a k-adik törlesztőrészlet összege,
m= a törlesztőrészletek száma,
tk= a k-adik törlesztorészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
i= a THM századrésze.

Milyen költséget tartalmaz a THM?

 • a kamatot
 • a lízingkérelem bírálati díját
 • a kezelési költséget
 • az értékbecslési díjat
 • a helyszíni szemlék díját

THM nem tartalmazza viszont:

 • a biztosítási díjat,
 • garanciadíjat
 • az átutalási díjakat
 • a késedelmi kamatot
 • a futamid? meghosszabbítási költségét

Fontos hangsúlyozni, hogy a THM mindig csak adott id?pontra vonatkozik.

4.9. Milyen illetékszabályokra kell figyelni?
Új lakás vásárlásakor a hatályos jogszabályok szerint nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség 15 millió forintig, ám a használt lakások adásvételekor 4 millió forintos értékig 2%, az e feletti vételárra pedig 6% az illeték mértéke (lakások esetén). Nem lakások esetén az illeték mértéke 10 %. A lízingcégnek emellett 2%-os forgalmi típusú illetéket kell fizetnie. Zártvégű pénzügyi lízing esetén (itt a futamidő végén a tulajdon-átruházás automatikus) az illetékfizetési kötelezettség a lízingszerződés aláírásakor keletkezik, amely megegyezik az ingatlanvásárláskor felmerülő illetékfizetési kötelezettség mértékével. A lízingcég által fizetendő 2%-os illetéket egyszeri költségként az ügyfél téríti meg. Összefoglalva: Nyílt végű modellnél: a futamidő elején: 2% és 6% a törvényes értékhatároktól (lízingbeadóra kivetve), valamint 2% és 6% a törvényes értékhatároktól (lízingbevevőre kivetve) használt lakás esetén, új lakás esetén 15 millió forintig illetékmentes, a 15 millió forintot meghaladó rész esetén 2% és 6% a törvényes értékhatároktól (lízingbeadóra kivetve), valamint 2% és 6% a törvényes értékhatároktól (lízingbevevőre kivetve) Zárt végű modellnél: a futamidő elején: 2% (lízingbeadóra kivetve), valamint 2% és 6% a törvényes értékhatároktól (lízingbevevőre kivetve).

4.10. Ki köti meg az ingatlan teljes körű vagyonbiztosítását?
Az ingatlanra a lízingszerződés alatt a lízingbevevőnek teljes körű, ?all risk? típusú, tűz -, vízkár, betörési kár és egyéb előre nem látható káresemények bekövetkezése ellen biztosítást kell kötnie. A biztosítás kedvezményezettje a MILTON Investment Zrt. kell, hogy legyen.A biztosítás költségeit a lízingbevevő viseli.

4.11. Mi a leghosszabb futamid??
A futamidő 5 – 20 évig terjedhet. Ettől eltérő kéréseket egyedileg vizsgálunk meg.

4.12. Melyek a szerződéssel kapcsolatos alaki tudnivalók?
Lízingbeadó jogosult arra, hogy a lízingszerződés megkötését a lízingszerződés közjegyzői okiratba foglalásától tegye függővé, ill. a lízingszerződés fennállása alatt a lízingszerződés közjegyzői okiratba foglalását bármikor előírja. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit a lízingbevevő fizeti.

4.13. A futamid? alatt módosítható-e a szerződés?
Igen, módosítható. A módosítási kérelmét kérjük, hogy közvetlenül ügyfélkapcsolattartó menedzserünknél személyesen, vagy írásban jelezze. A nem írásban vagy személyesen regisztrált kérelmeket nem tudjuk elfogadni. Megértésüket köszönjük.

4.14. Mennyibe kerül a szerződésmódosítás?
48 hónapon belül: 3%
49-84 hónapon belül: 2%
85 hónapon túl: 1%.

4.15. A futamidő alatt felmondható-e a szerződés Lízingbevevő által?
Nem. Lízingbevevőt az ingatlan használhatóságának korlátozódásának, részleges vagy teljes megrongálódásának esetére sem illeti meg a felmondás joga. Lízingbevevő az ingatlan hibája, vagy az azzal szemben támasztott elvárások nem teljesülése esetén sem jogosult a lízingszerződés felmondására. Lízingszerződés bármely okból történő megszűnése esetén – kivéve, ha lízingbevevő az ingatlan tulajdonjogát a lízingszerződés alapján megszerzi – a lízingbevevő köteles az ingatlant a lízingbeadó részére azonnali hatállyal kiürített állapotban visszaszolgáltatni. A takarítással, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségeket és kockázatot a lízingbevevő viseli. Amennyiben a lízingbevevő a visszaszolgáltatással késedelembe esik, az egyéb kötelezettségek fenntartása mellett köteles a tényleges visszaszolgáltatás időpontjáig az ingatlan használatáért használati díjat fizetni, amelynek mértéke a legutoljára előírt lízingdíj mértékével egyezik meg.

4.16. A futamidő alatt felmondható-e a szerződés Lízingbeadó által?
Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést a lízingbevevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani különösen:

 • ha a lízingbevevő fizetési késedelembe esik
 • a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenése vagy megsemmisülése illetve a biztosítéki megállapodások be nem tartása
 • amennyiben lízingbevevő egyéb szerződéses kötelezettségét, lízingbeadó írásos felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha az ingatlant szerződésellenesen használja, és ezzel a lízingbeadó jogait jelentősen veszélyezteti.

4.17. Több ingatlan lízingelése esetén jár-e a kondíciókból kedvezmény?
Több ingatlan egyidejű lízingelése esetén személyes konzultáció alapján egyedi kondíciókat állapítunk meg.