spacer.gif
spacer.gif

SAJTÓSZOBA > PR CIKKEK > 2007. november piac profit


LÍZINGELNI CSAK AZT LEHET, AMI VAN, HITELEZNI PEDIG AZT IS, AMI MÉG NICS, DE LESZ


Ingatlanokra szakosodtak

Az er?s tulajdonosi háttérrel rendelkez? Milton csoport komoly ingatlanpiaci és banki szakértelem birtokában, kedvez? hitel- és lízingkonstrukcióival képes a kis- és középvállalkozások ingatlanhoz köt?d? fejlesztéseit finanszírozni. Körtvélyessy László vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a Milton sem kíván kockázatos ügyleteket finanszírozni, de az ügyletek kockázati megítélése és a bennük rejl? tényleges kockázat kezelése mer?ben más a banki gyakorlathoz képest.


A beszélgetést Körtvélyessy László vezérigazgatóval egészen az elején kezdtük, amikor feltettük a kérdést, hogy mikor és hogyan jött létre a Milton Finanszírozási Zrt.

–A Wallis csoport tavaly döntött úgy, hogy az ingatlanpiacon, melynek évek óta meghatározó szerepl?je, mint finanszírozó is megjelenik. Ezért vásárolta meg egy évvel ez el?tt a PSZÁF-engedéllyel már rendelkez?, de gyakorlatilag még nem m?köd? pénzügyi vállalkozást, a Dom Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-t. A cég új neve Milton Finanszírozási Zrt. lett. A jogi- és a tényleges m?ködés megkezdéséhez szükséges el?készületek után idén januárban már megköthettük az els? ingatlanlízing-ügyletünket. Ezt követ?en idén megalapítottuk a Milton Hitelezési Zrt.-t is, mely júliusban megkapta a hitelezési tevékenység végzéséhez szükséges PSZÁF-engedélyét. E két cég alkotja a Milton csoportot. A csoport stratégiájának alappillére az, hogy a kis- és középvállalkozások meghatározó ingatlanfinanszírozójává váljon. Az ingatlanokra fókuszálunk. Erre a szegmensre specializálódva azonban széles spektrumú, magas hozzáadott értékkel rendelkez?, rugalmas konstrukciójú pénzügyi szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek. Amikor kis- és középvállalkozásokról beszélünk, akkor nem els?sorban az ügyfél éves árbevételére gondolunk, hanem az ügylet méretére, a százmilliótól egymilliárd forintig terjed? finanszírozást megtestesít? ügyletekre.Rövid távú céljaink között szerepel, hogy nyitnunk kell a lakossági szegmens felé is, amit a lakóparkfejlesztés-finanszírozásba való bekapcsolódáson keresztül kívánunk megvalósítani.

–Az ingatlanfinanszírozásban egyfe
l?l igen nagy a verseny, hiszen nincs olyan pénzintézet, amelyik ne tartaná fontosnak, másfel?l azonban az egyedi, az átlagostól eltér?, magasabb kockázatú ügyletekhez nehéz partnert találni. Önöknél hol a határ?

–Mi egy piaci résre építettük a straté
giánkat. A piac egyik oldalán jelen vannak az addicionális szolgáltatások folyamatosan b?vül? körét kínáló, a lakossági igényeket jelzálog alapon kielégít? intézetek saját értékesítési és/vagy ingatlanfejleszt? hálózattal, a másikon pedig a b?séges, olcsó forrást feltételez?, nagybankok által uralt, alacsony kockázatot hordozó, prémium projektek finanszírozási részpiaca áll. A kett? között meghúzódó rést a banki szemszögb?l általában kockázatosnak ítélt, kis- és középvállalkozások által képviselt projektek töltik meg. A pénz piac sze rep l?i már ezt a szegmenst is meg cé loz ták, de a sa ját üzlet- és kockázatkezelési politikájuk és az ezekb?l származtatott „dobozolt” termékeik behatárolják a saját lehet?ségeiket. A Milton azonban nagy ingatlanpiaci szakértelmével, kiterjedt és alapos banki ismereteivel, kedvez? finanszírozási konstrukcióival és er?s tulajdonosi hátterével kész kielégíteni ezeket az igényeket. Az ingatlanpiaci tájékozottság és szaktudás, a banki termékek és m?ködés alapos ismerete azért fontos, mert célunk az, hogy megértsük az ügyfél motivációját, céljait és elképzeléseit, és vele együtt megtaláljuk a számára legkedvez?bb pénzügyi megoldást. Többéves banki tapasztalattal és sokrét? pénzpiaci ismeretekkel
rendelkez? szakembereink – jelenleg tizenöt f? – kivétel nél kül azon dolgoznak, hogy min?ségileg új dimenziójú szolgáltatásokkal segítsék ügyfeleinket céljaik elérésében.

–Végül is tehát hol van önöknél a
kockázati határ?

–Mi sem vállalunk az átlagosnál na
gyobb kockázatot, viszont nem zárjuk ki az els? ránézésre kockázatosabbnak t?n? ügyeket. Mi az ügyféllel folytatott folyamatos párbeszéd, valamint egymás céljainak, lehet?ségeinek megismerése és megértése révén megpróbálunk egy mindkét fél számára „komfortos” megoldást találni. Pontos, számszer? választ tehát nem tudok adni kérdésére, hiszen a
kockázat mértékének megítélésekor olyan tényez?ket kell figyelembe venni, mint a hitelcél, a biztosítéki struktúra, a finanszírozására, és ekkor még csak az objektív tényez?ket említettem.

–Ügyfeleik hitelképességének a
vizsgálatakor mennyire vizsgálják magának a cégnek a stabilitását, és milyen mértékben dönt a finanszírozásra váró projekt várható sikere?

–Minden esetben vizsgáljuk mindkét
aspektust, hiszen egy projekt várható sikerét nagymértékben determinálja a vállalkozás helyzete és múltbeli eredményei is. Természetesen az említettek eltér? súllyal esnek latba egy lí zing- és egy hitelügyletnél, hiszen az el?bbi az eszköz alapú finanszírozás legtisztább példája, míg a hiteleknél els?sorban az ügyfél „min?sége” a dönt? tényez?.
Minden
esetre az alapigazság alapigazság marad: a finanszírozó az általa rendelkezésre bocsátott összeg visszafizetését az ügyfél profit-, illetve jövedelemtermel? képességét?l reméli, és nem a biztosítékként felajánlott ingatlan értékesítését?l.

–Mi indokolta, hogy a lí zing mel
lett igen rövid id? alatt a hitelre is kiterjesztették a szolgáltatásaikat?

–Lízingelni csak azt lehet, ami van,
hitelezni pedig azt is, ami még nincs, de lesz. Vagyis hitel nélkül nem foglalkozhatnánk a legizgalmasabb beruházásokkal, mint például egy lakópark építése vagy egy termel?üzem felállítása. Ami tehát az építkezés alatt hitelt igényel, az kés?bb finanszírozható csak lízinggel. Közkedvelt például, hogy a beruházó a likviditásának fenntartása vagy növelése érdekében mondjuk egy irodaház építésének a bekerülési költsége és a kész ingatlan piaci értékének a különbözetére vesz igénybe lízinget.

–Mekkora ma az ingatlanlízingpiacon
a Milton részaránya, nem egészen egyéves m?ködés után?

–A kis- és középvállalkozások tekintetében -
a Magyar Lízingszövetség harmadik negyedéves adatszolgáltatása alapján – a középmez?nybe tartozunk az ingatlanlízing-piacon.

–Van-e ideális ügyfél a kisvállalkozói
körön belül?

–Természetesen van. Az a vállalkozás,
amelyik optimistán, jó üzleti stratégiával kíván ingatlanberuházásba fogni, és nem azért ke res meg ben nün ket, mert jelenlegi üzletmenetéb?l fakadó likviditási gondjai vannak, ha nem azért, mert t?keer?sebb, nagyobb likviditású vállalkozássá kíván válni, s ennek kulcsát egy nagyobb hozamú, jöv?beli üzletben látja. Vagyis mi nem „t?zoltóként” kell, hogy be kapcsolódjunk a vállalkozás életébe, hanem mint a növekedés el?segít?i.

–S vajon egy jó projektötlettel, de
veszteséges el?z? évi mérleggel érdemes egy cégnek önöknél kopogtatnia?

–Mint említettem, a valóban kockázatos
ügyeket mi sem akarjuk finanszírozni. Annyit azonban ígérhetek, hogy megvizsgáljuk a projektet, és csak azután hozzuk meg döntésünket.
 

< vissza